Uchwały 2016

Uchwała nr XIX.99.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:26, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XIX.98.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:25, autor: Teresa Lech

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XIX.97.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:23, autor: Teresa Lech

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno

Uchwała nr XIX.96.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:20, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r

Uchwała nr XIX.95.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:19, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie za 2015 rok

Uchwała nr XIX.94.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:17, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała nr XIX.93.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:15, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Uchwała nr XIX.92.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:11, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

Uchwała nr XVIII.91.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016r

data publikacji 2016.05.10 12:48, autor: Teresa Lech

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- służebność przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Zagrodno

Uchwała nr XVIII.89.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016r

data publikacji 2016.05.10 12:45, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiana lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony