Uchwały 2016

Uchwała nr XXIV.139.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 11:25, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia  Programu usuwania  azbestu i  wyrobów zawierających azbest z  terenu  Gminy  Zagrodno na  lata 2016-2032

Uchwała nr XXIV.138.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 11:22, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku  publicznego na rok 2017

Uchwała nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 11:17, autor: Teresa Lech

w sprawie wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXIV.136.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 11:13, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017

Uchwała nr XXIV.135.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 11:08, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała nr XXIV.134.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 11:05, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.

Uchwała nr XXIV.133.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 11:00, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała nr XXIV.132.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 10:55, autor: Teresa lech

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXIV.131.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 10:51, autor: Teresa Lech

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

Uchwała nr XXIV.130.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 10:43, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Zagrodno i Modlikowice.