Uchwały 2012

Uchwała Nr XX.160.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca2012 r

data publikacji 2012.08.07 08:56, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2016

Uchwała Nr XX.159.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2012 r

data publikacji 2012.08.07 08:42, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r

Uchwała Nr XX.158.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2012 r

data publikacji 2012.08.06 10:26, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XIX.157.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:21, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Zagrodno w nieruchomości położonej w obrębie Wojciechów.

Uchwała Nr XIX.156.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:18, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiatu godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

Uchwała Nr XIX.155.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:16, autor: Teresa Lech

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich

Uchwała Nr XIX.154.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:12, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XIX.153.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:10, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XIX.152.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:09, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XIX.151.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:07, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finasowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2011