Uchwały 2012

Uchwała Nr XXVI.199.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:59, autor: Teresa Lech

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na skargę Prokuratury Okręgowej w Legnicy oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania przed sądami administracyjnymi

Uchwała Nr XXVI.198.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:57, autor: Teresa Lech

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXVI.197.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:52, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:50, autor: Teresa Lech

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXVI.195.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:49, autor: Teresa Lech

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie

Uchwała Nr XXVI.194.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:46, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXVI.193.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:38, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Zagrodno na lata 2012-2032

Uchwała Nr XXVI.192.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:35, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszanica

Uchwała Nr XXVI.191.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:25, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:21, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013