Uchwała nr X.42.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015 r.

data publikacji 2015.07.30 09:53, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Brochocinie na czas przeprowadzenia referendum, ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Uchwała nr X.41.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015 r.

data publikacji 2015.07.30 09:51, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r

Uchwała nr IX.40.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:55, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Apel nr IX.39.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:53, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia Apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne

Uchwała nr IX.38.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:52, autor: Teresa Lech

w sprawie rezygnacji członka ze składu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy

Uchwała nr IX.37.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:51, autor: Teresa Lech

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagrodno

Uchwała nr IX.36.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:49, autor: t

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów

Uchwała nr IX.35.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:47, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Zagrodno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji

Uchwała nr IX.34.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:46, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Uchwała nr IX.33.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:45, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy