Uchwały 2014

Uchwała nr XLI.286.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2014r.

data publikacji 2014.05.26 10:55, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia skargio na działalność Wójta Gminy Zagrodno

Uchwała nr XL.285.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014r.

data publikacji 2014.05.08 08:10, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2014-2020

Uchwała nr XL.284.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014r.

data publikacji 2014.05.08 08:09, autor: Teresa Lech

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XL.283.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014r.

data publikacji 2014.05.08 08:07, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu

Uchwała nr XL.282.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014r.

data publikacji 2014.05.08 08:05, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XXXIX.281.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:28, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Uchwała nr XXXIX.280.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:25, autor: Teresa Lech

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXIX.279.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:24, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXIX.278.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:22, autor: Teresa Lech

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXIX.277.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:20, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2014