Nabór na nowe stanowisko

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich

2016.11.15 09:54,autor: Urszula Kindler

2. Wymagania dodatkowe


1) odporność na stres i działanie pod presją,
2) wysoka kultura osobista,
3) dyspozycyjność i samodzielność,
4) posiadanie prawa jazdy kat.B,
5) dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) komunikatywność , dyskrecja

 

3. Zakres zadań na stanowisku

1) dokonywanie zameldowania i wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
2) prowadzenie w systemie informatycznym i kartotecznym :
a) zbioru danych stałych mieszkańców Gminy,
b) zbioru danych byłych mieszkańców,
c) zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,
d) zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy,
e) ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
3) wprowadzanie do dokumentacji ewidencji ludności danych o urodzeniach, zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk i danych dotyczących obowiązku wojskowego
4) ewidencjonowanie pobytu cudzoziemców.
5) udostępnianie upoważnionym osobom i podmiotom danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistych,
6) wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
7) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, sporządzanie formularzy
i wysyłanie ich do centrum personalizacji dokumentów w formie elektronicznej,
8) wydawanie dowodów osobistych,
9) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
10) prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja,
11) sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych dla potrzeb rejestracji i poboru,
12) przygotowywanie dla dyrektorów szkół aktualnych informacji o stanie i zmianach dzieci
i młodzieży w wieku od 3-18 lat,
13) udzielanie i cofanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych, imprez masowych
i zabaw publicznych,
14) prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń publicznych,
15) współdziałanie z policją w zakresie dyscypliny meldunkowej
16) współdziałanie w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych ze stanowiskiem ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej
17) wykonywanie pozostałych zadań wspólnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zagrodno.

 

4. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) kopie wszelkich dokumentów potwierdzających zatrudnienie, wykształcenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje,
8) w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzająca jego niepełnosprawność
9) wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2015.2135 )".

 

5. Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zagrodno nie przekroczył 6 % .

 

6. Warunki pracy


1) miejsce pracy – Urząd Gminy Zagrodno, od miesiąca grudnia 2016 r.
2) umowa o pracę – 1 etat,
3) praca przy monitorze ekranowym,

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko ds. obywatelskich" w terminie do dnia 28 listopada 2016 r. ( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu do godz.15.oo )

 

8. Informacje dodatkowe

1) kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszych etapów rekrutacji,
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://zagrodno.i-gmina.pl/
4) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny,
5) po zakończeniu naboru dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy

 

Zagrodno, dnia 15 listopada 2016 r.Wójt Gminy Zagrodno
/-/ Tadeusz Szklarz

 

powrót..