Nabór na nowe stanowisko

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. informatyzacji

2016.09.01 15:19,autor: Arkadiusz Przybylski


2.    Wymagania dodatkowe

1)    zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
2)    komunikatywność , samodzielność,
3)    dyspozycyjność,
4)    posiadanie prawa jazdy kat.B

3.    Zakres zadań na stanowisku

1) administrowanie siecią komputerową i programami,
2) nadzór nad prawidłowym tworzeniem kopii danych umożliwiających ich  odtworzenie w  
    przypadku awarii oraz ich archiwizowaniem,
3) prowadzenie antywirusowych kontroli oprogramowania,
4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i użytkowaniem sprzętu komputerowego na
    poszczególnych stanowiskach pracy,
5) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w urzędzie,
6) doradztwo pracownikom urzędu  w sprawach związanych z obsługą  komputerów i
     programów,
7) zabezpieczenie danych w systemach informatycznych poprzez wdrożenie i eksploatację  
     stosownych środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych przed
    nieuprawnionym przetwarzaniem,
8) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach  informatycznych,

9) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych- administrator  bezpieczeństwa informacji
10) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz prowadzenie spraw dostępu do informacji publicznej,
11) redakcja Gazety Gminnej,
12) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej gminy,
13) prowadzenie spraw funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej „ e-PUAP
14) obsługa informatyczna zleconych akcji wyborczych i referendalnych,
15) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,

4.    Wymagane dokumenty

1)    list motywacyjny,
2)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
3)    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)    kopie wszelkich dokumentów potwierdzających zatrudnienie, wykształcenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje,
8)    w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzająca jego niepełnosprawność
9)  
 wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV, powinny być
opatrzone klauzulą:  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia
1997r.  o  ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2015.2135 )”.

5.    Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych

            W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób  
             niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zagrodno nie przekroczył   6    % .

6.    Warunki pracy

1)    miejsce pracy – Urząd Gminy Zagrodno, od miesiąca października 2016 r.
2)    umowa o pracę  1/2 etatu,
3)    praca przy monitorze ekranowym,

7.    Miejsce  i termin złożenia dokumentów

        
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie
Urzędu Gminy lub  przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516
Zagrodno 52 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ dotyczy naboru na
stanowisko ds. informatyzacji ” w terminie       do
dnia                   15 września 2016 r. ( decyduje data faktycznego
wpływu do Urzędu do godz.15.oo )8.    Informacje dodatkowe

1)    kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszych etapów rekrutacji,
2)    aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3)  
 informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej 3)    www. zagrodno.i-gmina.pl/
4)    organizator zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny,
5)    po zakończeniu naboru  dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy


                                                                                                                 
                                                                                                       
                                                                                                        Wójt  Gminy
                                                                                                 /-/  Tadeusz Szklarz

powrót..