Uchwały 2008

Uchwała Nr XVI/88/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.12 09:54, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2007

Uchwała Nr XIV/87/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008r

data publikacji 2008.04.07 09:58, autor: Teresa Lech

w sprawie regulaminu określającego stawki dodatków do wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagrodno, warunki ich przyznawania oraz sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw obowiązującego
w 2008r.

Uchwała Nr XIV/86/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008r

data publikacji 2008.04.07 09:56, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XIV/85/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008r

data publikacji 2008.04.07 09:54, autor: Teresa Lech

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

Uchwała Nr XIV/84/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008r

data publikacji 2008.04.07 09:50, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XIV/83/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008r

data publikacji 2008.04.07 09:48, autor: Teresa Lech

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XIV/82/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008r

data publikacji 2008.04.07 09:47, autor: Teresa Lech

zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XIV/81/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008r

data publikacji 2008.04.07 09:45, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Modlikowice

Uchwała Nr XIV/80/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008r

data publikacji 2008.04.07 09:37, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Łukaszów i Zagrodno

Uchwała Nr XIV/79/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2008r

data publikacji 2008.03.17 08:08, autor: Teresa Lech

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Zagrodnie