Postanowienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 czerwca 2016r

2016.06.02 15:17,autor: Wiesław ŁysakInwestycja polega na przebudowie istniejącej  drogi gruntowej
na  nawierzchnię  z  betonu asfaltowego na  podbudowie  kamiennej o 
długości  2097,4 mb.
Na  podstawie  art. 74 ust. 3  ustawy  z  dnia 
3  października  2008 r. o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i 
jego  ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz 
ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U. z  2016 r, poz. 353 ) z 
uwagi  na  liczbę  stron  biorących  udział  w  postępowaniu  o 
wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  ( ponad  20  ),
zgodnie  z  art. 49 kpa  strony  mogą  być  zawiadomione  o  decyzjach 
i  innych  czynnościach organów  administracji  publicznej   przez 
obwieszczenie  lub  inny  zwyczajowo  przyjęty  sposób  publicznego 
ogłoszenia.
                         Celem  postępowania  w 
sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  powyższego 
przedsięwzięcia  jest  określenie, analiza  oraz  ocena  bezpośredniego 
i  pośredniego  wpływu  przedsięwzięcia  , m.in.  na  środowisko  oraz 
warunki zdrowia  i  życia  ludzi.
                         
Informacje  o  uprawnieniach  strony  tego  postępowania  wynikających 
z  art. 10 k.p.a.,  polegających  na  prawie  czynnego  udziału  w 
każdym  stadium,  w  tym  prawie  przeglądania  akt  sprawy,  uzyskania 
wyjaśnień  oraz  składania  wniosków  dowodowych w  postępowaniu 
wyjaśniającym.
                           Zgodnie  z  art.  64 ust. 1
ustawy  z  dnia  3 października  2008 r. o  udostępnieniu  informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie 
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  ( Dz. U. z
2016 r. poz. 353 ) oraz  § 3 ust. 1 pkt 60  rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010 r. w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko ( Dz, U. z  2016 r. poz.
71 j.t. )  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia  w  niniejszej  sprawie  wydaje  się  po  uzyskaniu 
pomocniczych  opinii następujących  organów :
  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony środowiska we  Wrocławiu,
-  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Złotoryi.
                             
Zgodnie   z  art. 35  § 5 KPA  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie 
wlicza  się  terminów  przewidzianych  w  przepisach  prawa  dla 
dokonania  określonych  czynności,  okresów  zawieszenia  postępowania 
oraz  okresów  opóźnień,  spowodowanych z  winy  strony  albo  z 
przyczyn  niezależnych  od  organu.
                             
Na  podstawie  art. 41 § 1 KPA,  w  toku  postępowania  strony  oraz 
ich przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić 
organ  o  każdej  zmianie  swojego  adresu. Zgodnie  z  § 2  w razie 
zaniedbania  obowiązku  określonego w  § 1 doręczenie pisma  pod 
dotychczasowym  adresem  ma  skutek  prawny.       

Jednocześnie
informuję osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem, iż z
zebranymi materiałami w ww. sprawie można zapoznać się oraz wnosić uwagi
i wnioski w tut. Urzędzie Gminy w Zagrodnie 52, 59
 516  Zagrodno pokój
nr 23  w godzinach urzędowania.
 

                          
                                                                                            WÓJT  GMINY   ZAGRODNO
                                                                                                     Tadeusz   Szklarz
                                                                                
                                                                                          
Niniejsze zawiadomienie umieszcza się:
1.    strona internetowa bip Urzędu Gminy w Zagrodnie http://www.zagrodno.i-gmina.pl/
2.    tablica ogłoszeń UG w Zagrodnie
3.    tablica ogłoszeń sołectwa  Wojciechów.
4.    a/a

powrót..