Uchwały 2009

Uchwała Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2009r

data publikacji 2009.05.12 11:38, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu budżetu za rok 2008

Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 08:10, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów

Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 08:09, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 08:08, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia Gminy Zagrodno do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi
w Województwie Dolnośląskim”

Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 08:07, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia Gminy Zagrodno do Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą w Mściwojowie.

Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 08:05, autor: Teresa Lech

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagrodno, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

Uchwała Nr XXV/135/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 08:03, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXV/134/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 08:01, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Uchwała Nr XXV/133/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 07:59, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXV/132/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r

data publikacji 2009.04.09 07:40, autor: Teresa Lech

zmieniającą uchwałę w sprawie utalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych