Rejestry

EWIDENCJE

2007.11.14 09:19,autor: administrator portalu

2. Dane mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2) jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
Dane udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek składa się na formularzu.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds. obywatelskich – pokój nr 15 – w godzinach pracy urzędu.

ARCHIWA
Urząd Gminy w Zagrodnie prowadzi archiwum zakładowe na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1396, ze zmianami).
W archiwum przechowywane są akta dokumentacji własnej – aktowej kategorii A i B i technicznej kategorii B, akta osobowe i płacowe byłych pracowników Urzędu Gminy oraz zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Zagrodnie.

Rejestry dotyczące działalności organów gminy są jawne i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestry stanowiące zbiory danych osobowych, podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe).

Dane osobowe udostępnia się również osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania takich danych a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą .

Na udostępnianie danych osobowych mogą również zezwalać przepisy szczególne.

1 2
powrót..