Rejestry

EWIDENCJE

2007.11.14 09:19,autor: administrator portalu

1. Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.
Podstawa prawna:

- art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999r. o działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 101,poz. 1178, z późn. zm).

Sposób i zasady udostępniania:
Zgodnie z art. 7a ust. 2 w/w ustawy ewidencja jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
Informacje o przedsiębiorcach ujętych w ewidencji udostępniane są niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds. planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury – pokój nr 23 – w godzinach pracy urzędu.
2. Ewidencja ludności (w formie gminnych zbiorów meldunkowych) i ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Podstawa prawna:

- art. 46 ust. 1 pkt 3 i art. 44e ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18
listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych
ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702).
Sposób i zasady udostępniania:
Zgodnie z art. 44h w/w ustawy dane ze zbiorów meldunkowych zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze;

2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim);

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;

4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

1 2
powrót..