Rejestry

II Pozostałe rejestry :

2007.11.14 09:21,autor: administrator portalu

1. Rejestr wyborców.
Podstawa prawna:
- art. 11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
46, poz. 499, z późn. zm),
- § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11
marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388)
Sposób i zasady udostępniania:
Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych a także do sporządzenia spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym. Rejestr udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze. Wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds., obywatelskich – pokój nr 15 – w godzinach pracy urzędu.
2. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
Podstawa prawna :

- art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz.60, z późn. zm ),
- §8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r.. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374, z późn. zm).
Sposób i zasady udostępniania zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
Rejestr jest prowadzony na stanowisku do spraw wymiaru podatku i opłat– pokój nr 2.
Zgodnie z art. 293 §2 Ordynacji podatkowej treść wniosku i treść zaświadczenia objęte są tajemnicą skarbową.
3. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
Podstawa prawna:

- art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

- § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzoru rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( Dz. U. nr 130 poz. 1385)
Sposób i zasady udostępniania zgodnie ze statutem Gminy Zagrodno.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds. planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury – pokój nr 23 – w godzinach pracy urzędu.
4. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Podstawa prawna:

- art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

- § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzoru rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( Dz. U. nr 130 poz. 1385)
Sposób i zasady udostępniania zgodnie ze statutem Gminy Zagrodno.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds. planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury – pokój nr 23 – w godzinach pracy urzędu.
5. Rejestr instytucji kultury.
Podstawa prawna:

- art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury ( Dz. U. Nr 20, poz. 80 )
Sposób i zasady udostępniania zgodnie ze statutem Gminy Zagrodno.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds. planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury – pokój nr 23 – w godzinach pracy urzędu.
6. Rejestr akt osiedleńczo- uwłaszczeniowych
Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy wydawane są na stanowisku ds. gospodarowania nieruchomościami gminy- pokój Nr 23.

powrót..