Ogłoszenia przetargów

Ogłoszenie wyniku przetargu

2007.12.03 12:18,autor: administrator portalu

Przedmiotem przetargu były nieruchomości niezabudowane i zabudowane oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami działek : 1447 17, 144718, 144719, 1447 20, 1447 22 o łącznej powierzchni 13, 6379 ha położone w obrębie Łukaszów. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Złotoryi – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW – 13608.
Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została l osoba prawna , która wpłaciła wadium w wymaganym terminie tj. do 23 listopada 2007 roku.
Łączna cena wywoławcza nieruchomości : 2.144.548,30 zł
Łączna cena osiągnięta w przetargu : 2.166.003,30 zł
W wyniku przetargu nabywcą w/w nieruchomości została firma Delio Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 56 C.
Zagrodno, dnia 3 grudnia 2007 roku

powrót..