Ogłoszenia przetargów

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica

2007.11.28 10:21,autor: administrator portalu

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica

Zagrodno: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica

Numer ogłoszenia: 150237 – 2007; data zamieszczenia: 27.08.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 121674 – 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno, 59-516 Zagrodno, woj. dolnośląskie, tel. 076 8773396 w. 108, fax 076 8773345.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane polegające na remoncie dróg dojazdowych do gruntow rolnych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 115202,42 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 115202,42
  • Oferta z najniższą ceną: 115202,42 / oferta z najwyższą ceną: 115202,42
  • Waluta: PLN.
powrót..