Ogłoszenia przetargów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

2007.11.28 10:20,autor: administrator portalu

URZĄD GMINY Zagrodno, dn. 12.10.2004 r.
Zagrodno 52
pow. złotoryjski

Nr 340 – 12/04

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
dotyczące przetargu na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy wodociągu wiejskiego w miejscowości Grodziec”.

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wodociągu wiejskiego w miejscowości Grodziec”. Na powyższy przetarg zostały złożone 3 oferty. Wszystkie oferty zostały uznane przez Komisję Przetargową jako ważne.
Z pośród złożonych ofert wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta zakładu Projektowo – Budowlanego „IZEX” mieszcząca się przy ul. W. Niedźwiedzicy 19/16 w Legnicy.
Cena brutto wybranej oferty to kwota 16 799,40 zł. (słownie: szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy).

Za udział w przetargu dziękujemy wszystkim oferentom.

WÓJT GMINY

Waldemar Matoliniec

powrót..