Ogłoszenia przetargów

Ogłoszenie o wynikach przetargu

2008.07.01 09:50,autor: Urszula Kindler

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2008 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno.

 

Przedmiotem przetargu były nieruchomości niezabudowane oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami działek: 221/1 i 221/2 o łącznej powierzchni 0,3865 ha położone w obrębie Jadwisin. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Złotoryi – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW – 13609.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczone zostały 2 osoby fizyczne, które wpłaciły wadium w wymaganym terminie tj. do 23 czerwca 2008 roku.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości : 34 229 zł

Łączna cena osiągnięta w przetargu : 41 800 zł

W wyniku przetargu nabywcą w/w nieruchomości została Pani Jolanta Wieczorek zam. Lubin ul. Legnicka 37/ 6 .

 

Zagrodno, dnia 30 czerwca 2008 roku

powrót..