Referaty i stanowiska

Zakres działania komórek organizacyjnych w urzędzie

2007.11.14 16:39,autor: administrator portalu

Do zadań Referatu Finansowego należy:


1) opracowywanie projektów budżetu;

2) dokonywanie bieżących i okresowych ocen z realizacji budżetu oraz wnioskowanie zmian
w budżecie,

3) prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych, funduszy i środków

pozabudżetowych,

4) opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy, funduszy i środków

pozabudżetowych

5) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

6) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem

prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

7) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

8) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń

pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

9) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

10) przygotowywanie danych do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

11) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

12) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach w podatkach,

13) prowadzenie ewidencji majątku gminy i wyposażenia Urzędu,

14) czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej,

15) nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej gminnych jednostek

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych /sołectw/,

16) współpraca z instytucjami nadzorującymi gospodarkę finansową,

powrót..