Referaty i stanowiska

Referat Finansów (RF)

2007.11.14 16:39,autor: administrator portalu

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1) opracowywanie projektów budżetu;

2) dokonywanie bieżących i okresowych ocen z realizacji budżetu oraz wnioskowanie zmian
w budżecie,

3) prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych, funduszy i środków

pozabudżetowych,

4) opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy, funduszy i środków

pozabudżetowych

5) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

6) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem

prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

7) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

8) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń

pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

9) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

10) przygotowywanie danych do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

11) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

12) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach w podatkach,

13) prowadzenie ewidencji majątku gminy i wyposażenia Urzędu,

14) czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej,

15) nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej gminnych jednostek

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych /sołectw/,

16) współpraca z instytucjami nadzorującymi gospodarkę finansową,

17) powadzenie obsługi finansowej i kasowej sołectw,

18) dokonywanie przelewów na konta wierzycieli,

19) naliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu,

20) prowadzenie obsługi kasowej urzędu w tym :

a) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat pieniężnych,

b) transport gotówki,

c) sporządzanie raportów kasowych,

d) ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.

21) prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu,

22) rozliczanie inwentaryzacji,

23) gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

2. Skarbnik gminy -kierownik referatu ustala w zakresach czynności pracowników referatu

podział zadań na poszczególne stanowiska pracy.

powrót..