Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Obsługi Organów Gminy (OG)

2007.11.14 16:38,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. obsługi organów gminy należy zapewnienie obsługi

administracyjnej i kancelaryjnej Rady, jej komisji, a w szczególności :


1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy

materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na

posiedzenia i obrady Rady Gminy i jej Komisji,

2) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

3) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej komisji,

5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem

sesji, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,

6) protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji,

7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań interpelacji składanych przez radnych, czuwanie nad

ich realizacją,

8) prowadzenie monitoringu realizacji uchwał Rady Gminy i przygotowywanie informacji o

przebiegu ich realizacji,

9) prowadzenie rejestru zarządzeń wójta jako organu wykonawczego gminy,

10) prowadzenie spraw i rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy,

11) publikacja aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy,

12) prowadzenie spraw osobowych radnych, w tym oświadczeń majątkowych,

13) obsługa techniczno- administracyjna jednostek pomocniczych gminy /sołectw/,

14) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich,

15) współpraca z Prezesem Sądu przy przeprowadzeniu wyboru ławników,

16) przygotowanie materiałów do publikacji, dbałość o ich rzetelność,

17) współudział w redagowaniu gazety gminnej,

powrót..