Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Kancelaryjno- Administracyjnych (KA)

2007.11.14 16:38,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. kancelaryjno-administracyjnych należy :1) przyjmowanie interesantów, organizowanie ich kontaktów z wójtem, bądź kierowanie do

właściwych pracowników,

2) prowadzenie ewidencji korespondencji i faktur wpływających do Urzędu,

3) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

4) obsługa sekretariatu w tym :obsługa faksu, centrali telefonicznej i kserokopiarki,

5) dbałość o utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez

Urząd,

6) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt, zgłaszanie napraw, nanoszenie numeru

inwentarzowego na zakupiony sprzęt,

7) zakupywanie materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz środków czystości oraz

prowadzenie ich ewidencji

8) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

9) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy,

10) dbanie o wizualny wizerunek Urzędu,

11) nadzór nad informacjami wywieszanymi na tablicy ogłoszeń,

11) zamawianie i ewidencja pieczęci i kluczy,

12) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych

13) prowadzenie archiwum zakładowego.

powrót..