Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Obronnych i Zarządzania kryzysowego (ZO)

2007.11.14 16:36,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska d/s obronnych i zarządzania kryzysowego należy:1) wykonywanie zadań obronnych w szczególności w zakresie planowania na szczeblu gminy,

2) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

3) współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

4) administrowanie rezerwami osobowymi,

5) przeprowadzanie czynności związanych z rejestracją przedpoborowych i wykonaniem

powszechnego obowiązku obrony,

6) orzekanie o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków

rodziny lub jako samotnego,

7) ustalanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych dla żołnierzy,

8) tworzenia formacji obrony cywilnej,

9) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

10) nakładanie obowiązku wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony,

11) organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do

czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

12) rejestrowanie, przechowywanie i wydawanie dokumentów zawierających informacje

niejawne,

13) przygotowywanie dokumentów dla Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

14) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym współpracy
z Gminnym Zespołem Reagowania Kryzysowego,

15) wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczej straży

pożarnej,

16) współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej i innymi organami w zakresie

zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zdarzeniom,

17) współpraca z organami Policji w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa

publicznego na terenie gminy,

18) ochrona dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacja tych dóbr,

19) przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i

alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

20) organizowania szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej i szkoleń ludności w zakresie

samoobrony,

21) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

22 ) planowanie i koordynowanie działań stałego dyżuru na potrzeby podwyższonej

gotowości.

powrót..