Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Planowania Przestrzennego, Oświaty, Zdrowia i Kultury (PP)

2007.11.14 16:36,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury

należy:1) przygotowania materiałów do opracowania, uchwalenia i zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) przygotowanie materiałów do opracowania, uchwalania i zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy,

3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

w tym opracowywanie decyzji i prowadzenie rejestru tych decyzji,

4) opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym lub decyzją
o warunkach zabudowy,

5) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych,

6) wykonywanie czynności wynikających z obowiązków gminy jako organu prowadzącego

szkoły, z wyłączeniem zatrudniania dyrektorów szkół,

7) współpraca z biblioteką publiczną i jej filiami na terenie gminy,

8) prowadzenie rejestru instytucji upowszechniania kultury,

9) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, obsługi techniczno- administracyjnej Rady

Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia

10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej,

11) ustalania czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,

12) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

13) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych, sprawowanie nadzoru nad ich

uprawą,

14) opracowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji,

15) współpraca i obsługa kancelaryjno- techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych,

16) rozpatrywanie wniosków pracodawców o udzielenie dofinansowania do kosztów kształcenia

młodocianego.

powrót..