Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s ds. utrzymania gminnej infrastruktury (IG)

2007.11.14 16:35,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. utrzymania gminnej infrastruktury należy :


1) planowanie i rozliczanie rzeczowo-finansowe inwestycji gminnych,

2) planowanie i prowadzenie spraw związanych z remontami obiektów stanowiących mienie komunalne gminy, a w szczególności:

a) sprawuje nadzór nad prowadzonymi remontami,

b) zapewnia zaopatrzenie materiałowe prowadzonych robót i ich rozliczanie,

c) ustala zadania w ramach prowadzonych robót publicznych i prac interwencyjnych,

3) planowanie remontów, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów,

4) wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kategorii,

5) wydawanie zezwoleń w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg gminnych,

6) współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie nadzoru urbanistyczno – architektonicznego i budowlanego,

7) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, nadzorowanie eksploatacji oświetlenia,

8) współdziałanie z sołectwami w zakresie remontów infrastruktury gminnej,

9) pomoc w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na

roboty budowlane,

10) organizowanie cmentarzy komunalnych,

11) organizowanie lokalnego transportu zbiorowego, współpraca z przewoźnikami kolejowymi
i drogowymi,

12) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozu regularnego,

13) wnioskowanie o zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych,

14) planowanie wyposażania gruntów gminnych w urządzenia infrastruktury technicznej

15) wyrażanie zgody na przejście sieci uzbrojenia terenu przez grunty gminne,

16) umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tabliczek z nazwami miejscowości.

17) prowadzenie książek gminnych obiektów użyteczności publicznej.

powrót..