Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s funduszy unijnych i zamówień publicznych (FZ)

2007.11.14 16:34,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych należy:


1) bieżące analizowanie możliwości wykorzystania przez gminę funduszy unijnych,

2) podejmowanie działań w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla gminy,

3) przygotowywanie i sporządzanie wniosków o środki z funduszy unijnych i  krajowych,

4) współpraca z merytorycznymi pracownikami w zakresie ustalenia zadań do dofinansowania ,  

     przygotowania aplikacji i monitoringu rzeczowo-finansowego  projektów realizowanych
     z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych,

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie przy opracowywaniu

    wspólnych projektów,

6) przygotowywanie sprawozdań z wykorzystanych środków,

7) zapewnienie prawnych, organizacyjnych i finansowych warunków dla ochrony dóbr kultury,  

     sprawowanie opieki nad zabytkami,

8) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju  kultury fizycznej,

9) współdziałanie z klubami sportowym na rzecz rozwoju sportu i obsługa techniczno-  

    organizacyjna Gminnej Rady Sportu,

10) tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych do rozwoju rekreacji ruchowej,

11) koordynowanie spraw związanych z tworzeniem strategii i programów rozwoju gminy,

12) rozwój lokalnego systemu wspierania przedsiębiorczości,

13) współdziałanie z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy,

14) prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy,

15) przygotowanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Gminy w celu ich  

       publikacji,

16)   rozwijanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

17)   zlecania wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym  prowadzącym

        działalność pożytku publicznego, współpraca ze stowarzyszeniami,

18) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych przez Urząd,
  w szczególności;

a)       prowadzenie rejestru zgłoszonych zamówień publicznych,

b)      uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem,

c)      dokonywania wyboru trybu zamówienia publicznego,

d)     przygotowywanie umów z wykonawcami (dostawcami) wyłonionych w trybie postępowań z zamówienia publicznego,

e)      prowadzenie rejestru umów wyłonionych w trybie postępowania o zamówienia publiczne w Urzędzie,

f)       przygotowanie projektów zarządzeń wójta regulujących sprawy organizacyjne w postępowaniu o zamówienia publiczne u Urzędzie,

g)      prowadzenie tablicy ogłoszeń zamówień publicznych i informacji o wynikach przetargów prowadzonych przez Urząd podawanie informacji na stronie internetowej,

19) przekazywanie drogą elektroniczną Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego

       sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

powrót..