Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Gospodarowania Nieruchomościami Gminy (GN)

2007.11.14 16:33,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. gospodarowania nieruchomościami gminy należy:


1)      prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia państwowego,

2)      opracowanie zasad gospodarowania nieruchomościami,

3)      przygotowanie dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami gminy w tym gruntami rolnymi,

4)      gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,

5)      sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę,

6)      organizowanie przetargów na zbycie mienia komunalnego,

7)      przygotowanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,

8)      prowadzenie spraw scalania nieruchomości i ich ponownego podziału,

9)      wykonywanie prawa pierwokupu przysługującego gminie,

10)  prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego  na rzecz gminy,

11)  zlecanie wyceny nieruchomości, ustalanie ceny i opłat związanych z zbyciem nieruchomości

12)  ustalanie opłat adiacenckich,

13)  wnioskowanie o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

14)  składanie wniosków wpis do ksiąg wieczystych

15)  ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, prowadzenie i aktualizacja numeracji porządkowej nieruchomości,

16)  rozgraniczenie nieruchomości,

17)  przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

18)  prowadzenie postępowania w sprawach o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych,

19)  prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

20)  udostępnianie nieruchomości gminy na przejściowe zakwaterowanie sił zbrojnych,

21)  prowadzenie archiwum teczek akt osiedleńczych,

22)  wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

23)  wydawanie zaświadczeń określających przeznaczenie działek w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,

24)  spisywanie umów dzierżawy gruntów rolnych dla potrzeb emerytalno-rentowych rolników.

powrót..