Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OR)

2007.11.14 16:33,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska i rolnictwa  należy :1)      udostępnianie informacji o środowisku i aktualizacja danych zawartych w BIP,

2)      prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3)      przygotowanie oraz aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami wraz ze sprawozdaniami z ich realizacji,

4)      promowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych,

5)      sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie objętym właściwością wójta,

6)      zakładanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień,

7)      wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, wymierzanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,

8)      prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w tym zorganizowanie selektywnej zbiórki  odpadów, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu odpadów,

9)      ochrona gruntów rolnych  przed degradacją spowodowaną nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi ,

10)  prowadzenie spraw leśnictwa i gospodarki leśnej w lasach gminnych,

11)  prowadzenie spraw łowiectwa – w tym współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w sprawach dot. w szczególności ochrony i hodowli zwierzyny łownej oraz opiniowania planów łowieckich,

12)  prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku klęsk
w uprawach rolnych,

13)  tworzenie warunków organizacyjnych do utrzymania czystości i porządku w Gminie,

14)  organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

15)   wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne.

16)  przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,

17)  współpraca z organami inspekcji weterynaryjnej w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

18)  współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, organizacjami społecznymi
i innymi instytucjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, wydawanie decyzji o odebraniu właścicielowi zwierzęcia

19)  współpraca z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi,

20)  współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego,

21)  przygotowywanie propozycji przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rozliczanie zadań objętych dofinansowaniem z funduszu,

22)  prowadzenie spraw z zakresu uporządkowania gospodarki wodnej i ściekowej w gminie,

23)  współpraca z Zarządami Gospodarki Wodnej i Melioracji w zakresie utrzymania wód powierzchniowych i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

powrót..