Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

2007.11.14 16:31,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należą sprawy:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad,
2) bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
4) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
5) doradztwo, opiniowanie i przygotowywanie wewnętrznych zarządzeń (postanowień), regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
6) okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie oraz zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy tego stanu,
7) prowadzenie bieżącej kontroli warunków pracy,
8) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
9) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
10) udział w dokonywaniu ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
11) współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
12) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
13) inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

powrót..