Referaty i stanowiska

Radca Prawny (RP)

2007.11.14 16:31,autor: administrator portalu

Do zakresu zadań radcy prawnego należy: 1) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu , a w szczególności: * udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu, * sporządzanie opinii prawnych, * opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał wnoszonych na sesje rady Gminy oraz innych aktów wydawanych przez wójta i projektów umów zawieranych w imieniu Gminy, 2) uczestniczenie w prowadzonych przez gminę negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego z tytułu zawarcia umów i porozumień, 3) nadzór prawny nad egzekucją należności Gminy, 4) występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi, 5) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych. Stanowisko przy załatwianiu spraw używa symbolu RP.

powrót..