Referaty i stanowiska

Radca Prawny

2007.11.14 16:31,autor: administrator portalu

Do zakresu zadań radcy prawnego należy:

  1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu , a w szczególności:

- udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu,

- sporządzanie opinii prawnych,

- opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał wnoszonych na sesje Rady Gminy oraz innych aktów wydawanych przez wójta i projektów umów   zawieranych w imieniu Gminy.

  1. Uczestniczenie w prowadzonych przez gminę negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego z tytułu zawartych umów i porozumień.
  2. Nadzór prawny nad egzekucją należności Gminy.
  3. Występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi.
  4.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych.

powrót..