Przetargi

OGŁOSZENIE

2016.07.22 12:47,autor: Kamila Kunecka

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagrodno przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Dolnośląski Oddział Okręgowy, na czas nieoznaczony.
Urząd Gminy w Zagrodnie działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza oddać w użyczenie, na okres nieoznaczony, część nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Zagrodno o nr dz. 101/2 ( pow. ok 2 m² ) i 101/3 ( pow. ok 2 m² ) stanowiących własność Gminy Zagrodno na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Dolnośląski Oddział Okręgowy z przeznaczeniem pod lokalizację 2 kontenerów na odzież używaną i tekstylia.
Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr KW- 13605.
Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zagrodnie oraz w sołectwie Zagrodno na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. Nr 23, telefon 768773396 wew. 106.
Zagrodno, dnia 22.07.2016 r.

powrót..