OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO 7624-3/2006

2007.11.23 15:25,autor: administrator portalu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO

Zagrodno dnia 29.06.2006 rok

Nr 7624-3/2006

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

Na podstawie art. 3 pkt 19 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości

fakt zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku przedsiębiorstwa „WALBET” A.D.K Walkowiak Sp.j. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „ Radziechów 1” położonego na terenie miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno.

Z wnioskiem oraz z załącznikami do wniosku, w tym z Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie

Gminy Zagrodno pokój nr 23 w godz. od 7³° do 15 ºº w terminie 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto zainteresowani mogą w tym terminie zgłaszać uwagi i wnioski

Na piśmie, na adres : Urząd Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno.

Z a r z ą d z e n i e Nr 0151/37/03

Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 lipca 2003 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 ), art.35 ust.1 i 2 , art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r, Nr 46 poz.543, z 2001 r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1500) oraz uchwały Nr VII/40/03 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących zasoby mienia komunalnego zarządza się, co następuje:

§ 1.

1) Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Zagrodno oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
- obręb Łukaszów – nr 144/3 o pow. 0,0070 ha,
- obręb Olszanica – nr 770/1 o pow. 0,0031 ha,
- obręb Zagrodno – nr 335/1 o pow. 0,0032 ha.

2) Wymienione w pkt 1 działki zabudowane są stacjami transformatorowymi, które stanowią majątek Zakładu Energetycznego Legnica S.A.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach:Łukaszów, Olszanica i Zagrodno.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

powrót..