Podatki i opłaty

Uchwala Nr XXXII/167/05 - wzory formularzy

2007.11.23 15:10,autor: administrator portalu

Uchwała Nr XXXII/167/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 oraz Nr 169, poz. 1419), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926; z 1998r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz Nr 169, poz. 1419)
Rada Gminy Zagrodno uchwala co następuje:
§ 1
Określa się wzory formularzy na podatek od nieruchomości:
1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały;
2) deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały;
3) załącznik do formularzy określonych w § 1 pkt 1 i 2 o nazwie „dane o nieruchomościach”stanowiących załącznik nr 3;
4) załącznik do formularzy określonych w § 1 pkt 1 i 2 o nazwie „ dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”stanowiących załącznik nr 4 ;
§ 2
Określa się wzory formularzy na podatek leśny:
1) informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
2) deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
3) załącznik do formularzy określonych w § 2 pkt 1 i 2 o nazwie „dane o nieruchomościach leśnych”stanowiący załącznik nr 7;
4) załącznik do formularzy określonych w § 2 pkt 1 i 2 o nazwie „ dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym”stanowiący załącznik nr 8;
§ 3
Określa się wzory formularzy na podatek rolny:
1) informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały;
2) deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 10 do uchwały;
3) załącznik do formularzy określonych w § 3 pkt 1 i 2 o nazwie „dane o nieruchomościach rolnych”stanowiący załącznik nr 11;
4) załącznik do formularzy określonych w § 3 pkt 1 i 2 o nazwie „ dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym”stanowiący załącznik nr 12 .
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Kachniarz

powrót..