Ogłoszenia

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2016.10.12 00:20,autor: Tomasz Sarkowicz

   

     Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Na podstawie uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

                   

                                                     Wójt  Gminy  Zagrodno

                                            zaprasza organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wypełnienie formularza konsultacji.

Projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji będą dostępne na stronie internetowej

ugzagrodno@zagrodno.eu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno.

Uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie od 19 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w roku 2017.

powrót..