ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE

2007.11.23 15:43,autor: administrator portalu

ZAWIADOMIENIE Zagrodno, dnia 14.11.2007 rok Nr 7624-5/2007 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami ) zawiadamiam że na wniosek z dnia 29.10.2007 r. złożony do tutejszego urzędu w dniu 30.10.2007 r. przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Legnicy , zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Skora –Modlikowice – melioracje podstawowe, gm. Zagrodno”. Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i tablicach ogłoszeń Sołectwa Modlikowic. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu pok. Nr 23 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Otrzymują : 1. Inwestor – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Odział w Legnicy ul. Macieja Rataja 32

powrót..