ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

2007.11.23 15:41,autor: administrator portalu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zagrodno, dnia 04 wrzesień 2007 rok OR 7624-4/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 16.08.2007 roku (data wpływu 16.08.2007 r) Pana Andrzeja Kaliciak zam. Grodziec 34, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach zadania pn. „SKUP ZŁOMU Andrzej Kaliciak ze STACJĄ DEMONTAŻU POJAZDÓW W FIRMIE: „SKUP ZŁOMU ANDRZEJ KALICIAK” W GRODŻCU NR 34, działalność prowadzona będzie w miejscowości Grodziec 34, gmina Zagrodno w obrębie działki nr 179. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno (sekretariat). Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, pok. nr 23. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 39a 39b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: – Starostą Złotoryjskim, – Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Złotoryi. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Otrzymują : Strony wg wykazu

powrót..