Nieruchomości

Podział nieruchomości

2007.11.13 16:10,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty: # wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego Załączniki: # dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, # wpis z kastru nieruchmości (Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) # wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej – 3 egzemplarze Podstawa prawna: # Przepisy działu III – rozdział 1 – Podziały nieruchomości ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchmości (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741) # Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z 1998 r., Nr 25 poz. 130) # art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy, pok. nr 23 Termin załatwienia sprawy: Do 90 dni Opłaty administracyjne: brak Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie nalezy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Osoba odpowiedzialna: Urszula Kindler tel. 8773-396 wew. 109
powrót..