Nabór na nowe stanowisko

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie 59-516 Zagrodno 56

2016.01.20 11:24,autor: Urszula Kindler

 

1. Do udziału w
konkursie może przystąpić osoba, która spełnia następujące
wymagania:

 

  1. posiada wykształcenie wyższe,

  2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego
   wykonywania obowiązków kierownika ,

  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku
   kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku
   zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

  4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione
   umyślnie.

 

 

2. Kandydaci
zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące
dokumenty:

 

   1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

   2. życiorys (CV ) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy
    zawodowej,

   3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
    wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,

   4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

   5. świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych
    w pkt 1 ppkt 3 lub zaświadczenia aktualnego pracodawcy o
    spełnieniu warunków tych wymagań

   6. inne dokumenty, potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
    kandydata,

   7. oświadczenie o niekaralności,

   8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
    danym stanowisku

   9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
    osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r.
    poz. 1182 z późn. zm. )

 

Dokumenty
przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone za zgodność z
oryginałem. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów.

 

3. Miejsce i termin
składania wymaganych dokumentów:

 

Wymagane
dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej :


Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Zagrodnie” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy Zagrodno , pok. Nr 11 od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-15. 00 lub listownie na adres Urzędu Gminy Zagrodno, 59- 516
Zagrodno 52 w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. do
godz. 15.00 ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy )
Na kopercie należy umieścić również swoje imię i nazwisko,
adres zamieszkania , numer telefonu ,

ewentualnie
adres poczty elektronicznej .

Aplikacje,
które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

 

4. Przewidywany termin
rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

 

Przewiduje
się , iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu do
30 dni od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych.

Z
wybranym kandydatem może być zawarty stosunek pracy na podstawie
umowy o pracę

 

na
¼
etatu na okres 6 lat.

 

Umowa o pracę może zostać
zawarta z wybranym w drodze konkursu kandydatem, który spełnia
wymogi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U.
.2006, Nr 216, poz. 1584 ze zm. )

 

5. Udostępnienie
materiałów informacyjnych

 

Informacje
o stanie prawnym , organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Zagrodnie 59-516 Zagrodno 56 można uzyskać w Urzędzie
Gminy Zagrodno, tel. ( 76 ) 8773 – 396

 

6. Dodatkowe informacje

  Postępowanie
  konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr XIII.
  60. 2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 05 listopada 2015 r.

  Regulamin
  Konkursu przyjęty przez Komisję Konkursowa w dniu 01 grudnia 2015
  r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie .

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Szklarz

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót..