Ewidencja ludności

Zaświadczenia o zameldowaniu

2007.11.14 08:09,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty: # wniosek o wydanie zaświadczenia o aktualnym zameldowaniu na terenie gminy, # wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu na terenie gminy # wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie gminy, # wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania na terenie gminy, # wnioski te są dostępne w Urzędzie Gminy,pokój nr 15. Do wglądu – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem). Podstawa prawna: Art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980r. poz. 26 z późniejszymi zmianami). Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy pokój nr 15. Termin załatwiania sprawy: Do 7 dni. Opłaty skarbowe: # za wniosek – 5 zł, # za zaświadczenie – 11zł, # nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe informacje: Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie posiadającej notarialne upoważnienie do otrzymania zaświadczenia). W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
powrót..